A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján az Ügyfelet (Felhasználó/ Vásárló) (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga, egyfajta visszaküldési garancia) illeti meg az interneten történő vásárlás esetén, és ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.

Fogyasztó: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, (így jelen esetben minden olyan természetes személy/magánszemély Ügyfél, aki nem egy vállalkozás részére vásárolja meg az adott, általa kiválasztott terméket). Ezen felül a HSL vállalkozások részére is biztosítja az elállás jogát.

Vállalkozás: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (jelen esetben az Kereskedő/Eladó, azaz a HSL).

Mi az az elállási jog?

Az elállási jog azt jelenti, hogy internetes vásárlás esetén – azaz interneten (távollevők között) megkötött szerződés esetén jogszabályi felhatalmazás (lásd: Kormányrendelet, fentebb) alapján az Ügyfél egyoldalúan, indokolás nélkül visszaléphet és az általa vásárolt termék visszaküldése esetén az eladótól (HSL) kérheti az általa fizetett összeg (így a termék vételára és a – amennyiben azt ő fizette – szállítási költség) visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt az Ügyfélnek nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására illetve üzembe helyezésére.

Fontos! Az elállási jog az Eladóval szemben illeti meg az Ügyfelet, azaz akitől a terméket vásárolta.

Az elállási jog gyakorlásának feltételei, részletszabályai:

1. Az elállási jog

–          egy termék megrendelése esetén a termék átvételétől

–          több terméknek egy (meg)rendelésben történő megrendelése esetén (amennyiben azok kiszállítása nem egyszerre történik) az utoljára átvett termék átvételétől

–          több tételből/darabból álló termék esetén az utoljára átvett tételnek vagy darabnak az átvételétől

számított 14 naptári napon belül gyakorolható. Az Ügyfélnek nem szükséges indokolnia, miért kíván elállni a szerződéstől.

2. Az elállási jogát az Ügyfél a szerződés megkötésének napja (azaz a termék megrendelésének visszaigazolása) és a termék megérkezésének/átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ebbe a határidőbe (14 naptári nap) a termék átvételének napja nem számít bele.

Az Ügyfél elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak az Eladó (HSL) részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja.

A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie az Ügyfél elállási szándékának.

3. A termék visszaküldése: amennyiben az Ügyfél jelezte az Eladó felé elállási szándékát a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül vissza kell küldenie (postára kell adnia/át kell adnia a futárnak), kivéve, ha a Kereskedő vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

4. Az Ügyfél által viselt költségek: a termék visszaküldésének költségét az Ügyfél viseli, kivéve, ha az Eladó vállalta ezen költség viselését.

5. Ha a megrendelt terméket az Ügyfélnek kifuvarozták, az Eladó azt saját költségén fuvarozza vissza, ha a termék jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

Az Ügyfél felel a termék jellegének/tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot (azaz a termék rendeltetésszerű használatra alkalmasságának megállapításához szükséges használatot) meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, amelyet az Eladó (így a HSL) részére köteles megtéríteni.

6. Az Eladó által viselt költségek: ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, a Kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül köteles visszatéríteni az Ügyfél részére a termék vételárát és a szállítási költséget (amennyiben azt az Ügyfél fizette) az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, kivéve, ha az Ügyfél kifejezetten beleegyezett abba, hogy a Kereskedő más fizetési módot alkalmazzon. Ha azonban az Ügyfél a Kereskedő által ajánlott legkevésbé költséges fuvarozási módtól (posta/futárszolgálat/stb.) eltérő fuvarozási módon választott, a Kereskedő nem köteles megfizetni az ebből eredő többletköltséget (azaz a legkevésbé költséges és az Ügyfél által választott fuvarozási mód közötti különbözetet.) A Kereskedő mindaddig visszatarthatja az Ügyfélnek fizetendő összeget (termék vételára +szállítási költség), amíg a terméket az Ügyfél vissza nem küldte/szolgáltatta vagy annak elküldését kétséget kizáróan nem igazolta.

7. Az elállási jog nem gyakorolható az alábbi termékeket/szolgáltatásokat illetően:

-olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

-romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

-olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

-olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.